V červnu 2017 se uskutečnila třídenní exkurze českých a bavorských zástupců základních škol do bilingválních škol v německo-francouzském pohraničí. Daleká cesta za naším cílem byla vykompenzována pestrým programem, velmi vstřícným přijetím na navštívených místech a bohatou výměnou zkušeností.

Náplň studijní cesty sestavila bavorská strana ve spolupráci se školním radou ze školského úřadu v Rastattu panem Meierem, který nás po celou dobu doprovázel. Program jsme zahájili prohlídkou lázeňského města Baden Baden, které na nás dýchlo svou pohodovou letní atmosférou. Kromě procházky více než 350 let starou Lichtentalskou alejí, okouzleni nádherou překrásných prastarých stromů, bohatě zdobených mostů a poklidně plynoucí říčky Oos, jsme obdivovali korintské sloupy tzv. Trinkhalle, nahlédli do Casina Royal v Lázeňském domě a prohlídli si centrum města.

 Baden08 s 

Druhý den nás čekala prohlídka základní školy v Iffezheimu, školy pouze s prvním stupněm a s dvěma třídami v ročníku rozdělené na bilingvální a klasickou. Po milém přivítání paní ředitelkou paní Gudrun Berlinger-Schäfer jsme se rozdělili do tříd a byli přítomni na hodině francouzského jazyka či hodině prvouky, kde se dvojjazyčně probírala nová látka k tématu vážka. Paní ředitelka se nám věnovala i nadále, pohovořila o pozadí školy, struktuře vyučování, organizaci školního roku, zavádění bilingvální výuky a dalších tématech souvisejících se školstvím. Při prohlídce školy jsme měli možnost sdílet výhled na rozlehlé dostihové závodiště s právě trénujícími koňmi, kam se třikrát do roka sjíždí elita na velkolepou podívanou koňských dostihů. Po vzorové hodině následovala diskuze s vyučujícími a byly zodpovězeny dotazy, které vyvstaly během celého dopoledne.

Iffez01 s 

Odpoledne jsme přejeli do Rastattu, kde nám pan Meier představil místní školní úřad, jeho kompetence, strukturu a oblasti působení. Koordinátorka projektu na bavorské straně Catharina Klauser navázala prezentací o projektu a jednotlivých projektových aktivitách. Národní specifika ohledně finančního zázemí a organizačního zajištění projektových akcí se řešila odděleně. Poté byl vyčleněn prostor pro vzájemné představení partnerských škol, pro navázání prvního kontaktu se zástupci, výměny a plánování prvních společných akcí.

Rast05 s

Třetí den jsme se jeli podívat do bilingvální školy ve Francii, kde nás již očekával pan ředitel. Opět se nám dostalo velmi vstřícného přijetí, doprovázeného komentářem ohledně fungování místní školy. Ve spolupráci s paní učitelkou si pro nás připravili žáci z bilingvální třídy v rámci německého dne (dvojjazyčná výuka je na škole organizovaná na dny ve francouzském jazyce a dny v německém jazyce, které se pravidelně střídají) prezentaci o škole, jejím fungování a o městě. Děti se nejvíce těšily na to, že uslyší naživo bavorštinu od našich projektových partnerů, my zase na výuku ve třídách, kam nás děti zavedly. Poté následovala komentovaná prohlídka v místním muzeu o historii Alsaska-Lotrinska a výměna zkušeností při obědě před plánovaným odjezdem domů.

Seltz02 s

Exkurze pro nás byla velmi přínosná, zajímavé bylo porovnání škol na obou stranách hranice, jejich fungování, výměna zkušeností s bilingválním vyučováním a možnost zjistit, jak život běží o kousek dál. Plni dojmů, zážitků a představ o dvojjazyčnosti jsme se vrátili zpátky do škol, abychom začali krůček po krůčku naplňovat jednotlivé projektové aktivity. Děkujeme za bohatou inspiraci!

Na této adrese naleznete fotogalerii z naší společné exkurze, prosím všechny o doplnění vašich fotografií (do galerie lze přidávat).